PRIVATUMA POLITIKA


1. Informācija par pārzini.

1.1. Kas mēs esam?

1.1.1. SIA “FIRST FLY”, reģistrācijas numurs 4010360242, juridiskā adrese "Lidlauki", Eimuri, Ādaži, Latvija. E-pasts: info@firstfly.lv.

1.2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem.

1.2.1. ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot 1.1.1. punktā norādītos saziņas veidus.


2. Ar ko mēs nodarbojamies?

2.1. Pilotu skola.


3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums. 

3.1. Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. 

3.2. Šī paziņojuma mērķis ir sniegt iespēju personām, kas vēlas slēgt apmācības līgumu, kā arī personām, kas vēlas saņemt mūsu uzņēmuma piedavātos pakalpojumus, iepazīties ar mūsu personas datu apstrādes noteikumiem.

3.3. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. 

3.4. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija; mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un/vai ik pa laikam aktualizēt šo paziņojumu. 

3.5. Šī paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

3.6. Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi. 

3.7. Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības, rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.


4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

4.1. Kādu informāciju mēs ievācam un kādiem mērķiem?

4.1.1. Lai sniegtu Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, katrā konkrētajā gadījumā mēs ievācam un apstrādājam šim mērķim nepieciešamo personas datu apjomu (piemēram, vārdu un uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pastu, pasūtītāja numuru, datus par tīmekļa vietnes apmeklējumu, u.tml.).

4.2. Mēs izmantojam Jūsu personas datus, piemēram, lai:

4.2.1. identificētu Jūs;

4.2.2. atbildētu uz Jūsu jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;

4.2.3. uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu Jūsu viedokli par mūsu produktiem/pakalpojumiem (piemēram, anketas un aptaujas);

4.2.4. informētu Jūs par mūsu jaunumiem (produktiem un pakalpojumiem),  izmantojot Jūsu izvēlēto saziņas veidu;

4.2.5. veicinātu mūsu uzņēmuma atpazīstamību;

4.2.6. nodrošinātu līzinga pakalpojumus;

4.2.7. sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;

4.2.8. administrētu maksājumus un nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;

4.2.9. mūsu saistību izpildei;

4.2.10. statistikas un biznesa analīzei;

4.2.11. mājas lapas uzturēšanai un attīstīšanai;

4.2.12. aizsargātu mūsu un klientu īpašumu un novērstu nelikumīgas darbības (videonovērošana);

4.3. Personas datu iegūšana var notikt šādos veidos:

4.3.1. aizpildot kontaktinformācijas formu mūsu tīmekļa vietnē, lai sazinātos ar mums;

4.3.2. tieši sazinoties ar mūsu personālu klātienē, telefoniski (saruna var tikt ierakstīta) vai elektroniski;

4.3.3. aizpildot piekrišanu jaunumu saņemšanai;

4.3.4.    piesakoties testa lidojumiem;

4.3.5.    aizpildot anketu, aptauju vai piedaloties loterijā un  konkursā;

4.3.6.    izmantojot sīkdatnes (cookies);

4.3.7.    iesniedzot pieprasījumu pakalpojuma saņemšanai, līzinga noformēšanai u.c.;

4.3.8.    veicot pirkumus un noformējot pasūtījumus (davanu kārtes);

4.3.9.    piedaloties mūsu pasākumos, kuros notiek filmēšana un fotografēšana;

4.3.10.    atrodoties mūsu telpās, kur tiek veikta videonovērošana.


5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

5.1. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram:

5.1.1. Datu subjekta piekrišana. Pamatojoties uz Jūsu rakstveida piekrišanu, mēs informējam Jūs par mūsu jaunumiem u.c.

5.1.2. Pakalpojumu sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai: Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami šādi personas dati: klienta, vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, rēķina piegādes adrese), telefona numurs, e-pasta adrese. 

5.2. Galvenie izmantojamie tiesiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

5.2.1. Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

5.2.2. Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);

5.2.3. Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana. Komercdarbības veikšanas, piesaistot trešās personas,  savu un mūsu klientu īpašuma aizsardzības nodrošinašana, kā rezultātā var tikt veikta videonovērošana, par ko Jūs tiksiet informēts ar informatīvu zīmju palīdzību;  un citi. 


6. Vai Jūsu personas dati tiek nodoti tālāk?

6.1. Jūsu dati ir drošībā un tie netiek pārdoti vai citā neatbilstošā veidā nodoti trešajām personām.

6.1.2. Jūsu dati var tikt nodoti tikai noslēgta līguma izpildes ietvaros (pilota macību grāmatiņa izsniegšana CAA, eksamēnu pietekšana CAA un citi)

6.2. Atsevišķu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, komerciālo paziņojumu sūtīšanai, Jūsu personas dati var tikt nodoti mūsu sadarbības partneriem – apstrādātājiem, kas veic vajadzīgo apstrādi mūsu uzdevumā. 

6.3.  Mēs nesūtam Jūsu personas datus trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas).  


7. Datu glabāšanas ilgums.

7.1.        Jūsu personas dati tiek glabāti līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai vai pec likuma prasībām. Ja apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu personas dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta vai ciktāl normatīvais regulējums nosaka mūsu pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus.


8. Datu drošība.

8.1.        Mēs aizsargājam Jūsu datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi atjaunoti, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. 


9. Kādas ir Jūsu tiesības?

9.1.        Jums ir visas datu subjekta tiesības, ko garantē Vispārīga datu aizsardzības regula un Latvijas Republikas tiesību akti. Tās ietver, bet neaprobežojas ar šādām Jūsu tiesībām:

9.1.1.    tiesībām piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

9.1.2.    tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

9.1.3.    tiesībām tikt aizmirstam (Jums ir tiesības uz savu personas datu dzēšanu un apstrādes neturpināšanu, ja personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie vākti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu. Tomēr tiesības tikt aizmirstam nav absolūtas un to īstenošana nav iespējama gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums šos datus apstrādāt, t.sk. glabāt, vai apstrāde nepieciešama, lai mēs varētu aizstāvēt savas tiesiskās intereses);

9.1.4.    tiesībām ierobežot apstrādi;

9.1.5.    tiesībām uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);

9.1.6.    tiesībām nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas rada Jums tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Jūs ievērojami ietekmē;

9.1.7.    Jums tāpat ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Attiecībā uz komerciālo paziņojumu saņemšanu, Jūs jebkurā laikā varat atteikties no to saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu info@firstfly.com.

9.1.8.    tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā. 

9.2.  Lai īstenotu savas tiesības piekļūt Jūsu personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi (datu subjekta pieprasījums), Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu: 

a)    rakstveida formā klātienē mūsu birojā "Lidlauki", Eimuri, Ādaži, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

b)    elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu. 

9.3.  Saņemot datu subjekta pieprasījumu, mums ir nepieciešams pārliecināties par Jūsu identitāti, lai nodrošinātu personas datu apstrādes drošību un garantētu, ka personas dati netiek izpausti nepiederošām personām, līdz ar to informācijas pieprasījumi, kas netiks noformēti atbilstoši norādītajām prasībām, piemēram bez droša elektroniskā paraksta, netiks apstrādāti kā datu subjekta pieprasījumi. 


10. Sīkdatnes.

10.1. Lai uzlabotu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē un analizētu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu mājas lapu, piemēram, kuras sadaļas izraisa vislielāko interesi, mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas ir mazi teksta faili, kas saglabā noteiktu informāciju par lietotāja ierīci. Jums ir izvēles iespēja akceptēt sīkdatņu lietojumu vai atspējot tās pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr vēršam uzmanību, ka atspējojot sīkdatnes, Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas interaktīvās funkcijas, kas tiek piedāvātas. 

10.2. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, First Fly izmanto funkcionālās un analītiskās sīkdatnes.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.


Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@firstfly.lv


Pēdējo reizi atjaunināta: 03.07.2019